• Terms and Conditions
 • Sign up for newsletter
 • Terms and Conditions

  Levering- en Betalingsvoorwaarden

  1. Definities

  In deze Levering- en Betalingsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

  1.1 ‘Events2be’: De gebruikers van deze Levering- en Betalingsvoorwaarden handelend onder de naam: Events2be, gevestigd te Fonteinkruid 6c, 3931 WX Woudenberg. 1.2 ‘Opdrachtgever’: Degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam Events2be een evenement organiseert. 1.3 ‘Leverancier’: Degene, die zijnde de opdrachtgever, die goederen, diensten of andere op geld waardeerbaar prestaties aan Events2be levert. 1.4 ‘Evenement’: Hieronder vallen alle faciliteiten/diensten overeengekomen in een orderbevestiging met Events2be. 1.5 ‘Wederpartij’: Opdrachtgever, Artiest en/of Toeleverancier.

   

  2. Werkingssfeer
  2.1 Deze Levering- en Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en orderbevestigingen van Events2be, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.
  2.2 Van deze Levering- en Betalingsvoorwaarden afwijkende bedingen, ook indien deze zijn opgenomen in de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Events2be niet, tenzij deze vooraf expliciet door Events2be schriftelijk zijn aanvaard.

  3. Algemeen
  3.1 Onder levering van diensten en goederen wordt verstaan: de verzorging van evenementen, party’s en exploitaties in de ruimste zin van het woord waarin ook zijn begrepen de levering van catering, entertainment, decoratieve elementen, audio/visuele middelen, personeel, locaties, transporten enz.

   

  4. Offertes/overeenkomsten
  4.1 Events2be offreert, tenzij anders vermeld, altijd vrijblijvend. Prijzen zijn geldig voor de duur die staat aangegeven in de offerte en gelden alleen voor de betreffende aanbieding. Onvoorziene prijsstijgingen, veroorzaakt buiten de oorzaak van Events2be, alsmede telfouten kunnen bij een definitieve overeenkomst gewijzigd worden doorberekend. Pas na een door Events2be schriftelijk opgestelde bevestiging aan de klant, die door beide partijen is ondertekend, is sprake van een overeenkomst.
  4.2 Events2be verstuurd de Levering- en Betalingsvoorwaarden alleen op aanvraag.
  4.3 Door het ondertekenen van de orderbevestiging verklaart de opdrachtgever van de Levering- en Betalingsvoorwaarden kennis te hebben genomen en akkoord te gaan.

   

  5. Betalingscondities
  5.1 Indien een overeenkomst met Events2be wordt aangegaan dient een waarborgsom van 40% (inclusief BTW) te worden voldaan van het totaal begrote bedrag, tenzij een afwijkende regeling tussen partijen is overeengekomen. De 2e termijn van 60% (inclusief BTW) dient een week voor de datum van het evenement op de rekening van Events2be te zijn bijgeschreven. U ontvangt hiervoor een factuur.

   

  6. Aantal gasten
  6.1 Indien bij een opdracht het aantal opgegeven gasten van invloed is op de diensten, die Events2be, voor haar opdrachtgever uitvoert, hanteert zij onderstaande regeling:
  Indien het aantal personen wijzigt ten opzichte van het bevestigde aantal, kan een hercalculatie plaatsvinden. Verhoging van het opgegeven aantal gasten dient altijd zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan Events2be. Op bijstellingen (naar boven) voor de uitvoeringsdatum kunnen geen garanties worden afgegeven.
  6.2 Voor de gedeeltes waar derde partijen bij betrokken zijn, zoals locaties, zijn de annuleringsregelingen van de betreffende partijen van kracht.

  7. Locatie reserveringen
  7.1 Bij huur van locaties door Events2be zijn de algemene voorwaarden en condities van de betreffende locatie eveneens van toepassing.

  8. Annulering
  8.1 Wanneer, in geval van een overeenkomst als bedoelt in artikel 4, een dienst door Events2be wordt verleend die vervolgens wordt geannuleerd, dan zal voor deze annulering het navolgende gelden:
  a. Bij annulering meer dan 12 (twaalf) maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  b. Bij annulering meer dan 6 (zes) maanden voor bedoelt tijdstip is de klant gehouden 30% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  c. Bij annulering meer dan 2 (twee) maanden voor bedoelt tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  d. Bij annulering meer dan 30 dagen voor bedoelt tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde (inclusief BTW) aan Events2be te betalen.
  8.2 Ten aanzien van de dienstverlening van derde (bijvoorbeeld met betrekking tot entertainment, audiovisuele voorzieningen en locatieverhuur) gelden de annuleringsvoorschriften, die door de betreffende derde worden gehanteerd.

  9. Vermissing/Schade/Aansprakelijkheid
  9.1 Wanneer door Events2be ter beschikking gestelde of gehuurde goederen worden vermist, beschadigd raken of breken, dient de klant het bedrag dat met de vervanging van de betrokken zaken is gemoeid, te voldoen aan Events2be, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van de zijde van Events2be en/of haar leveranciers.
  9.2 Deelname aan evenementen van Events2be geschiedt voor eigen risico van de deelnemers.
  9.3 Events2be is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel, tijdens of als gevolg van deelname aan evenementen.
  9.4 Events2be is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade en directe of indirecte bedrijfsschade, en evenmin voor schade die wordt veroorzaakt door ondergeschikten of hulppersonen, denk aan ingehuurde locaties en leveranciers, van Events2be.

  10. Overmacht
  10.1 Indien aantoonbaar sprake is van overmacht kan Events2be na kennisgeving aan de klant, haar uitvoering geheel of gedeeltelijk annuleren. In ieder geval gelden als situaties van overmacht: – Overheidsbepalingen en -verzoeken die dienen te worden nageleefd – Onlusten – Stakingen – Storingen in de aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen – Het uitvallen van de installaties welke noodzakelijk zijn voor een degelijk uitvoering van onze diensten – Brand of ongevallen – Extreem weer indien er geen binnenprogramma voorhanden is, denk aan zware regenbuien, onweer, hagel en zware windstoten.

  11. Deelnemers en haar verplichtingen
  11.1 Events2be behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname van een door Events2be georganiseerde activiteit, indien het vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit.
  11.2 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Events2be besluiten hem/haar van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

  12. Meerkosten
  Mocht er tussen het moment van ondertekenen van de orderbevestiging en de evenementdatum sprake zijn van meerkosten, dan zal Events2be hiervoor steeds een akkoord van de opdrachtgever vragen, bij voorkeur schriftelijk.

  13. Copyright
  Het copyright op een productie berust te allen tijde bij Events2be en kan niet worden overgedragen.

  14. Buma
  14.1 De opdrachtgever dient, als eindgebruiker, de verschuldigde muziekrechten over het evenement rechtstreeks aan BUMA te betalen. De verantwoordelijkheid en het risico van de betaling van deze rechten liggen volledig bij de opdrachtgever, tevens eindgebruiker.

  15. Klachten
  15.1 Klachten met betrekking tot de door Events2be georganiseerde activiteit/evenement of geleverd product dienen binnen 7 dagen na afloop van de activiteit/evenement of na ontvangst van het product schriftelijk bij Events2be te worden ingediend.
  15.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn/haar verplichting de door Events2be ingediende factuur tijdig te betalen.

  16. Geschillen
  16.1 Op door Events2be aangegane overeenkomsten, waarvoor deze voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

  Privacy verklaring Events2be

  Events2be hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van de bezoekers van deze website. Daarom spannen wij ons in om bij het gebruik van onze diensten jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij met jullie toestemming. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Events2be. Je dient ervan bewust te zijn dat Events2be niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere websites of social media die via een link op onze websites bereikbaar zijn. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van je gegevens.

  Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd door ons aangepast worden. Op deze Privacy Statement is het Nederlands recht van toepassing.

  Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je met ons contact opnemen via administratie@loyalty2be.test of bel ons op 033-8886770.

  Wie zijn wij? Wij zijn Events2be: een evenementenbureau. Wij zijn gevestigd aan Fonteinkruid 6C, 3931 WX in Woudenberg. Wij zijn ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30210011.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij? Waarom? en hoe lang? Onderstaand een overzicht welke persoonsgegevens wij verwerken voor welk doeleinden. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Per doeleinde is de bewaartermijn omschreven.

  Onze nieuwsbrief: Klanten worden bij ons aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, deze verzenden wij op onregelmatige basis. Hiervoor gebruiken wij je voornaam, achternaam en e-mailadres. De nieuwsbrief versturen wij via MailChimp. KLIK hier voor de privacy policy van MailChimp. Wij bewaren deze gegevens zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kun je je in iedere mail uitschrijven. Onze mobiele event website: Bij sommige events komt het voor dat wij een mobiele event website maken. Deze maken wij met Momice. KLIK hier voor de privacy policy van Momice. Wij bewaren deze gegevens tot 5 weken na het event. Daarna worden alle gegevens verwijderd.

  Persoonsgegevens: Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Voor het verwerken van de gegevens die via contactformulieren worden ingevuld, een contact/offerte aanvraag via telefoon of mail, gebruiken wij Excel. Wanneer je gegevens met ons deelt via bovenstaande kanalen geef je ons toestemming om je te mogen benaderen of om je gerichte informatie te sturen. Gegevens die wij verwerken zijn: naam, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, telefoonnummer, geslacht, e-mail, identiteitsgegevens (indien er gereisd wordt), diëten, bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Indien de persoonsgegevens niet aan ons worden verstrekt kunnen we geen contact opnemen. Wij bewaren deze gegevens maximaal 5 jaar. Tenzij anders wettelijke vastgelegd.

  Foto en videomateriaal: Er wordt door onze medewerkers, (professionele) fotografen en videoprofessionals soms beeldmateriaal gemaakt. Dit beeldmateriaal kunnen ingezet worden voor drukwerk en digitale communicatie vanuit Events2be.

  Sollicitaties: Door het versturen van een sollicitatie ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Events2be. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. We bewaren de gegevens tijdens de wervings- en selectieprocedure. Na afloop van de wervings- en selectieprocedure worden de gegevens volgens de sollicitatiecode voor 4 weken bewaard, hierna worden de gegevens verwijderd. Tenzij wij uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd om je gegevens langer te bewaren met het oog op toekomstige werkgelegenheidskansen, dan bewaren wij je gegevens voor maximaal één jaar.

  Freelancer: Door het versturen van een freelance sollicitatie ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door Events2be. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Wij bewaren de gegevens voor een freelance samenwerking voor maximaal één jaar.

  Cookies: Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van een website naar de computer worden gestuurd en opgeslagen. Deze cookies kunnen door zowel Events2be als andere partijen waarmee wij samenwerken geplaatst worden (alleen met onze toestemming). Events2be gebruikt cookies om je te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens het bezoeken van Events2be geen cookies ontvangt. Bekijk onze Cookie Policy voor meer informatie over Cookies.

  Verwerkersovereenkomst: Met bedrijven die gegevens van ons verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden verwerkt, welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen. Ook staat hierin dat de degenen die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat. Wij werken uitsluitend samen met partijen die wij zorgvuldig hebben geselecteerd en waar wij een goede ervaring mee hebben.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via administratie@loyalty2be.test of bel naar 033-8886770.

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Events2be, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in ons bestand naar jou of een andere door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@loyalty2be.test We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek.